ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Identiteit:

Corux bvba
Balendijk 195 A
B-3920 Lommel
Tel. +32 11 94 12 25
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW BE 0691.686.907

2. Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker en koper van een goed van de website van Watertafel.be alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze website. Elke bezoeker en gebruiker en koper van een goed van de website van Watertafel.be geeft te kennen deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden. Watertafel.be kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de eindgebruikers en Watertafel.be, die hun overeenkomst verder beheersen.

Materieel toepassingsgebied

Deze website richt zich tot eindgebruikers. Verkoop aan personen (van welke aard dan ook) die aankopen met het oogmerk om door te verkopen zijn uitgesloten.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, tenzij de wet anders bepaalt.

3. Het totstandkomen van de overeenkomst.

De verkoopovereenkomst tussen Watertafel.be en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat Watertafel.be deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Watertafel.be behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren.

4. Betaling en eigendomsoverdracht

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van overschrijving. Hiertoe ontvangt u van ons een factuur. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen. Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar.

5. Levering en leveringstijden

Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de eindgebruiker teneinde de tijdsperiode door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven. Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend.

6. Bedenktijd.

Het recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Watertafel.be tot stand zijn gebracht, daar dit gebeurt overeenkomstig specificaties van de koper. Onze producten worden op bestelling gemaakt in de afwerking en RAL kleur die u wenst, met deze reden beschikt de klant niet over het recht om van de aankoop af te zien conform artikel 47 § 4 2° van de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

7. Productinformatie.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Watertafel.be is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Het kan voorvallen dat een bepaald product niet geleverd kan worden. Dit kan het gevolg zijn van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal Watertafel.be er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

Watertafel.be is in het bezit van de auteursrechten van de foto's en visuele elementen die gebruikt werden op deze website. Deze foto's en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt, gereproduceerd of gecommercialiseerd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. Garantiebepalingen.

Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. De factuur én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden. Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

9. Overmacht.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Watertafel.be opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken. Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat Watertafel.be of de eindgebruiker een schadevergoeding een elkaar zijn verschuldigd. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Watertafel.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van Watertafel.be, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Watertafel.be door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

10. Prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten en transactiekosten. Watertafel.be kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen).

11. Beperking van aansprakelijkheid.

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker. Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal Watertafel.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Watertafel.be noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Watertafel.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Watertafel.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Watertafel.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De eindgebruiker doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W..

12. Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We doen er alles aan om de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 

Hoe kunnen we je helpen?


Nog vragen of wens je meer informatie, bel ons gerust even: +32 11 94 12 25

Je kunt ons altijd mailen, we antwoorden je binnen één dag. info@corux.be

Liever even persoonlijk een kijkje nemen in ons atelier in Lommel (B)? Maak een afspraak.